روانشناسی سلامت بالینی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/4 | 
راهنمای نگارش مقاله

                                                                                           مجله روانشناسی  سلامت بالینی
                                                                                           فصلنامه انجمن روانشناسی ایران

مقالههای پژوهشی در حوزه مجله در اولویت قرار دارند و رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:
* لطفا در هنگام نگارش مقاله، هیــچ گـونه تغییری در پیش فرض های نرم افزار word ایجاد ننمایید.  عنوان: مختصر و متناسب با محتوا
 نام و نشانی نویسنده مسوول: نام، نام خانوادگی، درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پستی محل کار، تلفن و پست الکترونیکی
 چکیده فارسی: حداقل ۲۰۰ کلمه و حداکثر ۲۵۰ کلمه در یک پاراگراف شامل مقدمه، هدف، روش (نمونه و ابزار) یافته ها، نتیجهگیری نهایی و واژههای کلیدی (۳ تا ۵ واژه)
 چکیده انگلیسی: معادل و مطابق چکیده فارسی
 مقدمه: بیان مساله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدفها، پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش
 روش:
       الف- جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش (شامل نوع طرح پژوهش و روشهای تحلیل آماری دادهها)
        ب- ابزار س                                                                                                                  نجش با شرح کامل زیرمقیاسها، نمرهها، ویژگیهای روانسنجی در نمونههای ایرانی و غیرایرانی
 یافتهها: نتایج پژوهش همراه با جدولها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA
 بحث: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافتهها، شرح پیامدهای عملی و نظری، بیان محدودیتها و پیشنهادها
 پانویسها: توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منابع ضرورت ندارد، پایین هر صفحه با شمارههای مجزا برای هر صفحه
 مراجع: مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است مطابق ضوابط APA به شرح زیر تنظیم شوند:
  •  مقاله- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره، صفحه
  •  کتاب (تالیف)- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر
  • کتاب (ترجمه)- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار متن اصلی، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، سال ترجمه، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر
  •  پایگاه های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز/ماه/سال نوشته شود.
توجه: در مراجع فارسی، مطابق الگوی APA نام خانوادگی به طور کامل و نام (ها) به صورت اختصاری نوشته شود.
  ترتیب ارایه مطالب در مورد پژوهشهای کیفی، مقالههای تحلیلی و مروری متناسب با نوع مقاله متفاوت خواهد بود.
 علاوه بر نکات فوق، مقاله بر اساس شرایط زیر بررسی می شود:
  •   مقاله در هیچ نشریهای چاپ نشده باشد.
  •  مقاله با نسخه ۲۰۱۰ یا ۲۰۱۳ نرمافزار رایانهای Word حداکثر در ۵۰۰۰ کلمه (خط نازنین، اندازه ۱۲، فاصله خطوط ۱/۵، صفحه A۴) تایپ شده باشد.
  •  صلنامه روانشناسی سلامت بالینی در رد، اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.
  •  مسولیت محتوای علمی مقاله با نویسنده یا نویسندگان آن است.
در صورت تصمیم برای ارسال مقاله لازم است با تکمیل فرم تعهد نویسندگان، اصالت مقاله را تایید نمایید. سپس در هنگام ارسال مقاله، فرم تعهد تکمیل شده را در قسمت "فایل پیش نیاز ارسال مقاله" فراگذاری کنید. برای دریافت فرم تعهد اینجا را کلیک کنید.
همچنین فرم تعارض منافع را نیز بارگذاری نمایید.
دریافت فرم تعارض منافع
نشانی مطلب در وبگاه روانشناسی سلامت بالینی:
http://chp-ipa.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب